KONCERNENS UTVECKLING

Försäljningsutveckling
Addtechkoncernens nettoomsättning i det fjärde kvartalet ökade med 6 procent till 3 038 MSEK (2 864). 
Den organiska tillväxten uppgick till -1 procent och den förvärvade tillväxten uppgick till 7 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen marginellt positivt, motsvarande 8 MSEK.

Addtechkoncernens nettoomsättning under verksamhetsåret ökade med 16 procent till 11 735 MSEK (10 148). Den organiska tillväxten uppgick till 8 procent, den förvärvade tillväxten uppgick till 8 procent och avyttring påverkade med -1 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 1 procent, motsvarande 107 MSEK.

Resultatutveckling
Rörelseresultatet ökade under kvartalet med 35 procent till 352 MSEK (260) och rörelsemarginalen uppgick till11,6 procent (9,1). Finansnettot uppgick till -19 MSEK (-14) och resultat efter finansiella poster ökade med 35 procent till 333 MSEK (246).

Resultatet efter skatt ökade med 47 procent till 265 MSEK (180) motsvarande ett resultat per aktie före utspädning om 3,90 SEK (2,65). 

EBITA uppgick för verksamhetsåret till 1 364 MSEK (1 085), vilket innebär en ökning med 26 procent. Införandet av IFRS 16 påverkade EBITA positivt med 5 MSEK. Rörelseresultatet ökade under verksamhetsåret med 28 procent till 1 161 MSEK (910) och rörelsemarginalen uppgick till 9,9 procent (9,0). Finansnettot uppgick till -56 MSEK (-45) och resultat efter finansiella poster ökade med 28 procent till 1 105 MSEK (865). Införandet av IFRS 16 påverkade finansnettot negativt med 8 MSEK.

Resultat efter skatt för verksamhetsåret ökade med 30 procent till 873 MSEK (672) och effektiv skattesats uppgick till 21 procent (22). IFRS 16-effekten på resultatet efter skatt uppgick till -3 MSEK. Resultat per aktie före utspädning för verksamhetsåret uppgick till 12,85 SEK (9,85).

 

Nettoomsättning och EBITA-marginal, rullande 12 månader
Omsättning per geografisk marknad