AVSTÄMNINGTABELLER ALTERNATIVA NYCKELTAL

EBITA och EBITDA 12 månader t.o.m
Koncernen, MSEK 31 mar 2020 31 mars 2020* 31 mar 2019 31 mar 2018 31 mar 2017
Rörelseresultat enligt kvartalsrapporten 1 161 1 156 910 701 604
Avskrivningar, immateriella anläggningstillgångar (+) 203 203 175 137 111
EBITA 1 364 1 359 1 085 838 715
Avskrivningar, materiella anläggningstillgångar (+) 215 58 52 43 40
EBITDA 1 579 1 417 1 137 881 755
Rörelsekapital och avkastning på rörelsekapital (R/RK) 12 månader t.o.m
Koncernen, MSEK 31 mar 2020 31 mar 2020* 31 mar 2019 31 mar 2018 31 mar 2017
EBITA (rullande 12 månader) 1 364 1 359 1 085 838 715
Varulager, årsgenomsnitt (+) 1 594 1 594 1 304 1 037 941
Kundfordring, årsgenomsnitt (+) 1 854 1 854 1 542 1 231 1 043
Leverantörsskulder, årsgenomsnitt (-) 1 033 1 033 817 677 622
Rörelsekapital (årsgenomsnitt) 2 415 2 415 2 029 1 591 1 362
Avkastning på rörelsekapital (R/RK) (%) 56% 56% 53% 53% 53%
Förvärvad tillväxt och organisk tillväxt
3 månader 12 månader
Koncernen 31 mar 2020 31 mar 2019 31 mar 2020 31 mar 2019
Förvärvad tillväxt (MSEK,%) 193 (7%) 236 (11%) 774 (8%) 999 (12%)
Organisk tillväxt (MSEK,%) -25 (-1%) 459 (22%) 765 (8%) 903 (11%)
Avyttringar (MSEK,%) -2 (0%) -17 (-1%) -59 (-1%) -65 (-1%)
Valutakurseffekter (MSEK,%) 8 (0%) 65 (3%) 107 (1%) 289 (4%)
Total tillväxt (MSEK,%) 174 (6%) 743 (35%) 1 587 (16%) 2 126 (26%)
Räntetäckningsgrad 12 månader t.o.m
Koncernen 31 mar 2020 31 mar 2020* 31 mar 2019 31 mar 2018 31 mar 2017
Resultat efter finansiella poster, MSEK 1 105 1 108 865 665 580
Räntekostnader och bankavgifter, MSEK (+) 57 48 41 31 25
Total 1 162 1 156 906 696 605
Räntetäckningsgrad, ggr 20,5 24,0 22,1 22,7 23,9
Nettoskuld exkl. pensioner och nettoskuldsättningsgrad exkl. pensioner 12 månader t.o.m
Koncernen 31 mar 2020 31 mar 2020* 31 mar 2019 31 mar 2018 31 mar 2017
Finansiell nettoskuld, MSEK 2 585 1 958 1 960 1 405 1 011
Pensioner, MSEK (-) -332 -332 -260 -229 -210
Nettoskuld exklusive pensioner, MSEK 2 253 1 626 1 700 1 176 801
Eget kapital, MSEK 3 076 3 079 2 520 2 131 1 741
Nettoskuldsättningsgrad exklusive pensioner, ggr 0,7 0,5 0,7 0,6 0,5
Sysselsatt kapital och avkastning på sysselsatt kapital
Koncernen, MSEK 31 mar 2020 31 mar 2020* 31 mar 2019 31 mar 2018 31 mar 2017
Resultat efter finansiella poster 1 105 1 108 865 665 580
Finansiella kostnader (+) 79 71 62 71 39
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader 1 184 1 179 927 736 619
Balansomslutning, årsgenomsnitt (+) 7 926 7 475 6 324 4 996 4 143
Icke räntebärande skulder, årsgenomsnitt (-) -1 934 -1 934 -1 604 -1 319 -1 167
Icke räntebärande avsättningar, årsgenomsnitt (-) -392 -392 -378 -335 -268
Sysselsatt kapital 5 600 5 149 4 342 3 342 2 708
Avkastning på sysselsatt kapital, % 21% 23% 21% 22% 23%
*Alternativa nyckeltal exkluderar effekten från IFRS 16. Jämförelsesiffror har ej räknats om.