KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

3 månader Rullande 12 månader
MSEK 31 mar 2020 31 mar 2019 31 mar 2020 31 mar 2019
Nettoomsättning 3 038 2 864 11 735 10 148
Kostnad för sålda varor -2 082 -1 997 -8 088 -7 025
Bruttoresultat 956 867 3 647 3 123
Försäljningskostnader -483 -457 -1 869 -1 677
Administrationskostnader -172 -155 -707 -565
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 51 5 90 29
Rörelseresultat 352 260 1 161 910
- i % av nettoomsättning 11,6 9,1 9,9 9,0
Finansiella intäkter och kostnader -19 -14 -56 -45
Resultat efter finansiella poster 333 246 1 105 865
- i % av nettoomsättning 11,0 8,6 9,4 8,5
Skatt -68 -66 -232 -193
Periodens resultat 265 180 873 672
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 262 177 862 660
Innehav utan bestämmande inflytande 3 3 11 12
Resultat efter skatt per aktie före utspädning, SEK 3,90 2,65 12,85 9,85
Resultat efter skatt per aktie efter utspädning, SEK 3,90 2,60 12,80 9,80
Genomsnittligt antal aktier efter återköp, ’000 67 110 67 033 67 123 67 047
Antal aktier efter återköp vid periodens utgång, ’000 67 149 67 057 67 149 67 057

KONCERNENS TOTALRESULTAT

3 månader Rullande 12 månader
MSEK 31 mar 2020 31 mar 2019 31 mar 2020 31 mar 2019
Periodens resultat 265 180 873 672
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Kassaflödessäkringar 2 1 1 0
Periodens omräkningsdifferenser 54 77 59 37
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen
Aktuariella effekter av nettopensionsförpliktelsen 37 -6 -9 -24
Övrigt totalresultat 93 72 51 13
Periodens totalresultat 358 252 924 685
Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 353 247 910 672
Innehav utan bestämmande inflytande 5 5 14 13

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 31 mar 2020 31 mar 2020* 31 mar 2019
Goodwill 1 997 1 997 1 767
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 243 1 243 1 186
Materiella anläggningstillgångar 936 313 270
Finansiella anläggningstillgångar 64 63 45
Summa anläggningstillgångar 4 240 3 616 3 268
Varulager 1 642 1 642 1 417
Kortfristiga fordringar 2 261 2 261 2 065
Likvida medel 363 363 295
Summa omsättningstillgångar 4 266 4 266 3 777
Summa tillgångar 8 506 7 882 7 045
Eget kapital 3 076 3 079 2 520
Räntebärande avsättningar 332 332 260
Icke räntebärande avsättningar 349 349 353
Räntebärande långfristiga skulder 2 154 1 695 719
Icke räntebärande långfristiga skulder 2 2 12
Summa långfristiga skulder 2 837 2 378 1 344
Icke räntebärande avsättningar 46 46 47
Räntebärande kortfristiga skulder 462 294 1 277
Icke räntebärande kortfristiga skulder 2 085 2 085 1 857
Summa kortfristiga skulder 2 593 2 425 3 181
Summa eget kapital och skulder 8 506 7 882 7 045

FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

MSEK 31 mar 2020 31 mar 2020* 31 mar 2019
Ingående balans 2 520 2 520 2 131
Inlösta, utfärdade och återköpta optioner 16 16 22
Återköp av egna aktier -42 -42 -38
Utdelning, ordinarie -336 -336 -269
Utdelning, innehav utan bestämmande inflytande -10 -10 -9
Förändring innehav utan bestämmande inflytande 4 4 -2
Periodens totalresultat 924 927 685
Utgående balans 3 076 3 079 2 520

*Siffrorna i balansräkningen exkluderar effekten från IFRS 16. Jämförelsesiffror har ej räknats om.

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

3 månader Rullande 12 månader
MSEK 31 mar 2020 31 mar 2019 31 mar 2020 31 mar 2020* 31 mar 2019
Resultat efter finansiella poster 333 246 1 105 1 108 865
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 76 82 354 197 229
Betald inkomstskatt -86 -48 -273 -273 -230
Förändringar i rörelsekapital 127 -76 -69 -69 -340
Kassaflöde från den löpande verksamheten 450 204 1 117 963 524
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -29 -43 -102 -102 -80
Företagsförvärv och avyttringar -120 -90 -430 -430 -645
Kassaflöde från investeringsverksamheten -149 -133 -532 -532 -725
Utdelning till moderbolagets aktieägare - - -336 -336 -269
Återköp av egna aktier/förändring av optioner 8 6 -26 -26 -16
Övrig finansieringsverksamhet -248 -30 -145 9 579
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -240 -24 -507 -353 294
Periodens kassaflöde 61 47 78 78 93
Likvida medel vid periodens ingång 316 238 295 295 192
Valutakursdifferens i likvida medel -14 10 -10 -10 10
Likvida medel vid periodens slut 363 295 363 363 295

*Siffrorna i kassaflödet exkluderar effekten från IFRS 16. Jämförelsesiffror har ej räknats om.

VERKLIGT VÄRDE PÅ FINANSIELLA INSTRUMENT

31 mar 2020 31 mar 2019
MSEK Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3 Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3
Derivat - verkligt värde, säkringsinstrument 6 6 - 2 2 -
Derivat - verkligt värde via resultatet 5 5 - 1 1 -
Summa finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå 11 11 - 3 3 -
Derivat - verkligt värde, säkringsinstrument 1 1 - 0 0 -
Derivat - verkligt värde via resultatet 4 4 - 2 2 -
Villkorade köpeskillingar - verkligt värde via resultatet 151 - 151 198 - 198
Summa finansiella skulder till verkligt värde per nivå 156 5 151 200 2 198

Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen enligt tabellen ovan.
För noterade värdepapper bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade kurs på en aktiv marknad, nivå 1.
Per balansdagen hade koncernen inga poster i denna kategori.
För valutakontrakt och inbäddade derivat bestäms det verkliga värdet baserat på observerbar marknadsdata, nivå 2.
För villkorade köpeskillingar görs en kassaflödesbaserad värdering, som inte är baserad på observerbar marknadsdata, nivå 3.
För koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas verkligt värde vara lika med redovisat värde.

Villkorade köpeskillingar 31 mar 2020 31 mar 2019
Ingående balans 198 215
Årets förvärv 63 84
Återförda via resultaträkningen -52 -8
Utbetalda köpeskillingar -65 -105
Räntekostnader 3 10
Valutakursdifferenser 4 2
Utgående balans 151 198

NYCKELTAL

12 månader t.o.m.
31 mar 2020 31 mar 2020* 31 mar 2019 31 mar 2018 31 mar 2017
Nettoomsättning, MSEK 11 735 11 735 10 148 8 022 7 178
EBITDA, MSEK 1 579 1 417 1 137 881 755
EBITA, MSEK 1 364 1 359 1 085 838 715
EBITA-Marginal, % 11,6 11,6 10,7 10,5 10,0
Rörelseresultat, MSEK 1 161 1 156 910 701 604
Rörelsemarginal, % 9,9 9,9 9,0 8,7 8,4
Resultat efter finansiella poster, MSEK 1 105 1 108 865 665 580
Periodens resultat, MSEK 873 876 672 526 450
Rörelsekapital 2 415 2 415 2 029 1 591 1 362
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % 56 56 53 53 53
Avkastning eget kapital, % 32 32 29 28 28
Avkastning sysselsatt kapital, % 21 23 21 22 23
Soliditet, % 36 39 36 39 39
Finansiell nettoskuld, MSEK 2 585 1 958 1 960 1 405 1 011
Skuldsättningsgrad, ggr 0,8 0,6 0,8 0,7 0,6
Finansiell nettoskuld/EBITDA, ggr 1,6 1,4 1,7 1,6 1,3
Nettoskuld exkl. pensioner, MSEK 2 253 1 626 1 700 1 176 801
Nettoskuldsättningsgrad, exkl pensioner, ggr 0,7 0,5 0,7 0,6 0,5
Räntetäckningsgrad, ggr 20,5 24,0 22,1 22,7 23,9
Medelantal anställda 2 913 2 913 2 590 2 283 2 133
Antal anställda vid periodens slut 2 981 2 981 2 759 2 358 2 176
*Nyckeltal exkluderar effekten från IFRS 16. Jämförelsesiffror har ej räknats om.

NYCKELTAL PER AKTIE

12 månader t.o.m.
SEK 31 mar 2020 31 mar 2019 31 mar 2018 31 mar 2017
Resultat per aktie före utspädning 12,85 9,85 7,70 6,60
Resultat per aktie efter utspädning 12,80 9,80 7,65 6,55
Kassaflöde från löpande verksamheten per aktie 16,65 7,80 8,05 8,25
Eget kapital per aktie 44,95 36,80 31,10 25,45
Aktiekurs vid periodens slut 244,50 193,00 168,00 148,50
Genomsnittligt antal aktier efter återköp, ’000 67 123 67 047 66 950 66 824
Genomsnittligt antal aktier efter återköp justerat för utspädning, ’000 67 300 67 189 67 178 67 008
Antal utestående aktier efter återköp vid periodens utgång, ’000 67 149 67 057 66 992 66 824
För nyckeltalsdefinitioner, se sidan 22-24.