UTVECKLING PER AFFÄRSOMRÅDE

AUTOMATION
Automations nettoomsättning ökade i det fjärde kvartalet med 26 procent till 694 MSEK (549) och EBITA ökade med 91 procent till 99 MSEK (52). Nettoomsättningen under verksamhetsåret ökade med 25 procent till 2 425 MSEK (1 946) och EBITA ökade med 38 procent till 267 MSEK (194). 

Marknad
Affärsområdet Automation hade en ökad efterfrågan inom viktiga kundsegment såsom mekanisk industri, försvarsindustri och medicinteknik under fjärde kvartalet. Delvis förklarat av en återhämtning efter IT attacken samt mot slutet av kvartalet även en effekt av kunder som upplevde ökad efterfrågan på produkter givet rådande covid-19-pandemi. Volym- liksom resultattillväxten var god, även om resultatet påverkades positivt av en omvärdering av tilläggsköpeskillingar med ca 30 MSEK i kvartalet.

Automation - Omsättning per kundsegment
Automation - Omsättning per geografisk marknad

 

 

COMPONENTS
Components nettoomsättning ökade i det fjärde kvartalet med 4 procent till 578 MSEK (553) och EBITA ökade med 2 procent och uppgick till 65 MSEK (64). Nettoomsättningen under verksamhetsåret ökade med 6 procent till 2 082 MSEK (1 960) och EBITA uppgick till 218 MSEK (220).

Marknad
Stabil volymtillväxt trots tuffa jämförelser mot fjärde kvartalet föregående år. Efterfrågan på insatskomponenter från nordiska tillverkningsföretag var hög, delvis beroende på kunder som säkrade sina lager inför befarad komponentbrist men också från kunder med ökad efterfrågan i rådande läge. Affärsläget var bra i Norge och Danmark, varierande i Finland samt hade en viss utplaning i Sverige. Marknadssegment med positiv utveckling var transport, försvar, medicinteknik, vindkraft och projekt inom elektrifiering.

Components - Omsättning per kundsegment
Components - Omsättning per geografisk marknad

 


ENERGY
Energys nettoomsättning i det fjärde kvartalet uppgick till 604 MSEK (644) och EBITA ökade med 12 procent till 78 MSEK (70). Nettoomsättningen under verksamhetsåret ökade med 2 procent till 2 412 MSEK (2 357) och EBITA ökade med 16 procent till 282 MSEK (244).

Marknad
Efterfrågan på infrastrukturprodukter till stam- och regionnät samt vindkraft låg kvar på höga nivåer och marknadsläget var stabilt hela kvartalet. Enheterna verksamma inom försäljning av nischade produkter för elkraftsdistribution, fiberutbyggnad samt bygg och installation kände fortsatt av en viss avmattning i efterfrågan. Arbetet med kundfokus och effektiviseringar har gett goda effekter på rörelsemarginalerna under hela året.

Energy - Omsättning per kundsegment
Energy - Omsättning per geografisk marknad

 


INDUSTRIAL PROCESS
Industrial Process nettoomsättning ökade i det fjärde kvartalet med 4 procent till 732 MSEK (707) och EBITA ökade med 60 procent till 113 MSEK (71). Nettoomsättningen under verksamhetsåret ökade med 39 procent till 3 204 MSEK (2 305) och EBITA ökade med 103 procent till 445 MSEK (219).

Marknad
Försäljningen av produkter och tjänster till miljöförbättrande lösningar inom det marina segmentet var god under det avslutande kvartalet medan efterfrågan på nya projekt fortsatt var betydligt lägre. Den organiska tillväxten gav mycket bra hävstång på marginalerna i kvartalet samt att vi hade engångseffekter, i form av servicearbeten med höga marginaler samt valutaeffekter, som påverkade resultatet positivt med ca 20 MSEK. Marknadsläget inom specialfordon och verkstadsindustri var fortsatt avtagande, medan affärsläget inom processindustri var stabilt som helhet.

Industrial Process - Omsättning per kundsegment
Industrial Process - Omsättning per geografisk marknad

 


POWER SOLUTIONS
Power Solutions nettoomsättning ökade i det fjärde kvartalet med 5 procent till 434 MSEK (414) och EBITA ökade med 27 procent till 68 MSEK (54). Nettoomsättningen under verksamhetsåret ökade med 2 procent till 1 630 MSEK (1 597) och EBITA ökade med 4 procent till 231 MSEK (223).

Marknad
För affärsområdet som helhet var efterfrågan mycket god under kvartalet. Marknadsläget var fortsatt mycket positivt för kundanpassade batterilösningar, särskilt inom medicinteknik. För enheterna verksamma inom strömförsörjning samt vindkraft var affärsläget fortsatt bra. Efterfrågan på reglage- och ergonomiprodukter inom affärsområdets största kundsegment, specialfordon, var god särskilt avseende komponenter till flera kunders reservdelslager.

Power Solutions - Omsättning per kundsegment
Power Solutions - Omsättning per geografisk marknad

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.