ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Lönsamhet, finansiell ställning och kassaflöde
Avkastning på eget kapital uppgick vid räkenskapsårets utgång till 32 procent (29) och avkastning på sysselsatt kapital till 21 procent (21). Avkastning på rörelsekapital, R/RK (EBITA i förhållande till rörelsekapital), uppgick till 56 procent (53).

Soliditeten uppgick vid räkenskapsårets utgång till 36 procent (36). Tillämpningen av IFRS 16 innebar en negativ effekt då balansomslutningen ökade med 624 MSEK. Eget kapital per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 44,95 SEK (36,80). Koncernens nettoskuld uppgick vid räkenskapsårets utgång till 2 253 MSEK (1 700) exklusive pensionsskuld om 332 MSEK (260), inklusive leasingskulder från tillämpningen av IFRS 16 om 627 MSEK. Nettoskuldsättningsgraden, beräknad utifrån nettoskulden exklusive avsättningar till pensioner men inklusive leasingskuld enligt IFRS 16, uppgick till 0,7 (0,7).

Likvida medel bestående av kassa- och bankmedel samt beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick sammantaget till 2 407 MSEK (566) per 31 mars 2020. Innan verksamhetsårets utgång beviljades ytterligare krediter på sammanlagt 1 500 MSEK. Dessa blev tillgängliga den 31 mars 2020, då även 200 MSEK amorterades. Därmed hade Addtech en total kreditram på 3 800 MSEK per den 31 mars 2020.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under verksamhetsåret till 1 117 MSEK (524). Tillämpningen av IFRS 16 har medfört en ökning av kassaflödet från den löpande verksamheten med 154 MSEK medan kassaflödet från finansieringsverksamheten minskat med motsvarande belopp till följd av att leasingavgifternas amorteringsdel i och med införandet av IFRS 16 redovisas som en utbetalning i finansieringsverksamheten. Företagsförvärv och avyttringar inklusive reglering av villkorad köpeskilling avseende under tidigare år genomförda förvärv uppgick till 430 MSEK (645). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 109 MSEK (94) och avyttringar av anläggningstillgångar uppgick till 6 MSEK (12). Utdelning från intressebolag uppgick till 1 MSEK (2). Återköp av egna aktier uppgick till 42 MSEK (38) och återköp av köpoptioner uppgick till 23 MSEK (11). Inlösta och utfärdade köpoptioner uppgick till 39 MSEK (33). Utdelning till moderbolagets aktieägare uppgick till 336 MSEK (269), vilket motsvarar 5,00 SEK (4,00) per aktie. Utdelningen betalades under det andra kvartalet.

Medarbetare
Vid räkenskapsårets utgång uppgick antalet medarbetare till 2 981, vilket kan jämföras med 2 759 vid räkenskapsårets ingång. Under räkenskapsåret har genomförda förvärv ökat antalet medarbetare med 170. Medelantalet anställda uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 2 913.

Aktiestruktur
Aktiekapitalet uppgick vid räkenskapsårets utgång till 51,1 MSEK.

Aktieslag Antal aktier Antal röster Andel i % av kapital Andel i % av röster
A-aktie, 10 röster per aktie 3 229 500 32 295 000 4,7% 33,2%
B-aktie, 1 röst per aktie 64 968 996 64 968 996 95,3% 66,8%
Totalt antal aktier före återköp 68 198 496 97 263 996 100,0% 100,0%
Varav återköpta B-aktier -1 049 918 1,5% 1,1%
Totalt antal aktier efter återköp 67 148 578

Addtech har fyra utestående köpoptionsprogram om totalt 1 007 000 aktier. Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier medför en utspädningseffekt på cirka 0,3 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Addtechs eget innehav av aktier matchar fullt ut behovet i de utestående köpoptionsprogrammen.

Utestående program Antal optioner Motsvarande antal aktier Andel av tot. aktier Lösenkurs Lösenperiod
2019/2023 300 000 300 000 0,4% 321,80 5 sep 2022 - 2 jun 2023
2018/2022 300 000 300 000 0,4% 232,90 6 sep 2021 - 3 jun 2022
2017/2021 300 000 300 000 0,4% 178,50 14 sep 2020 - 4 jun 2021
2016/2020 107 000 107 000 0,2% 159,00 16 sep 2019 - 5 jun 2020
Totalt 1 007 000 1 007 000

Förvärv och avyttring
Under perioden 1 april till 31 december 2019 har följande förvärv genomförts; Omni Ray AG, Thiim A/S och Promector Oy till affärsområdet Automation, Thurne Teknik AB, AB N.O. Rönne och BKC Products Ltd. till affärsområdet Industrial Process, Best Seating Systems Walter Tausch GmbH till affärsområdet Power Solutions samt Profelec Oy till affärsområdet Energy. 

Den 3 februari förvärvades Wireco-NB Oy, Finland, till affärsområdet Energy. Wireco är en leverantör av specialkabel och kabeltillbehör för industri- och gruvapplikationer främst i Finland. Bolaget omsätter cirka 2,2 MEUR och har sex anställda.

Den 27 februari förvärvades Caligo Industria Oy, Finland, till affärsområdet Industrial Process. Caligo utvecklar och levererar rökgasrenings- och värmeåtervinningssystem främst till värmekraftverk och träbearbetningsindustrin i Norden och i Frankrike. Bolaget omsätter cirka 6,3 MEUR och har nio anställda.

Den 2 mars förvärvades DMC Digital Motor Control GmbH, Tyskland, och Q-tronic B.V, Nederländerna, till affärsområdet Power Solutions. DMC konstruerar och producerar elektriska motorstyrenheter för batteridrivna applikationer, inklusive elektriska fordon. Q-tronic tillhandahåller elektriska komponentlösningar och delsystem för elektriska fordon i främst Beneluxländerna. Tillsammans omsätter DMC och Q-tronic cirka 7 MEUR och har 20 anställda.

Förvärvskalkylerna för de förvärv som ingick i perioden 1 april 2018 till 31 mars 2019 har fastställts slutgiltigt. Inga väsentliga justeringar har gjorts i kalkylerna. De från och med räkenskapsåret 2018/2019 genomförda förvärven fördelar sig enligt följande:

Förvärv (avyttring) Tillträde Nettoomsättning, MSEK* Antal anställda* Affärsområde
Synthecs-gruppen, Nederländerna ** April, 2018 145 50 Automation
Xi Instrument AB, Sverige April, 2018 13 2 Energy
KRV AS, Norge April, 2018 55 27 Industrial Process
Scanwill Fluid Power ApS och Willtech ApS, Danmark April, 2018 15 4 Components
Duelco A/S, Danmark Juli, 2018 150 30 Energy
Prisma Teknik AB och Prisma Light AB, Sverige Juli, 2018 70 27 Energy
Fibersystem AB, Sverige ** Juli, 2018 140 12 Automation
TLS Energimätning AB, Sverige Juli, 2018 50 9 Industrial Process
Diamond Point International (Europe) Ltd, Storbritannien ** Juli, 2018 40 9 Automation
Power Technic ApS, Danmark Juli, 2018 50 6 Power Solutions
(Solar Supply Sweden AB, Sverige) (Augusti, 2018) (80) (5) (Power Solutions)
Nordautomation Oy, Finland September, 2018 155 85 Industrial Process
Wood Recycling Sweden AB, Sverige Oktober, 2018 7 2 Industrial Process
Nylund Industrial Electronics (inkråm), Finland Januari, 2019 35 3 Components
Birepo A/S, Danmark Januari, 2019 35 10 Components
Omni Ray AG, Schweiz April, 2019 330 65 Automation
Thurne Teknik AB, Sverige April, 2019 100 19 Industrial Process
AB N.O. Rönne, Sverige April, 2019 8 4 Industrial Process
Best Seating Systems Walter Tausch GmbH, Österrike Maj, 2019 23 5 Power Solutions
Thiim A/S, Danmark Juni, 2019 70 15 Automation
Profelec Oy, Finland Juli, 2019 6 2 Energy
BKC Products Ltd., Storbritannien Augusti, 2019 12 5 Industrial Process
Promector Oy, Finland Augusti, 2019 24 20 Automation
Wireco-NB Oy, Finland Februari, 2020 23 6 Energy
Caligo Industria Oy, Finland Februari, 2020 70 9 Industrial Process
DMC Digital Motor Control GmbH, Tyskland Mars, 2020 30 10 Power Solutions
Q-tronic B.V, Nederländerna Mars, 2020 45 10 Power Solutions
Elkome Group Oy, Finland April, 2020 85 38 Automation
Peter Andersson AB, Sverige April, 2020 30 9 Energy
Valutec Group AB, Sverige April, 2020 350 45 Industrial Process

* Avser bedömd situation på helårsbasis vid förvärvs- respektive avyttringstidpunkten.
** Före 1 april 2019 tillhörde bolaget affärsområdet Components.

Om samtliga förvärv med tillträde under räkenskapsåret hade genomförts 1 april 2019 skulle de uppskattningsvis ha påverkat koncernens nettoomsättning med 750 MSEK, rörelseresultat med 40 MSEK och periodens resultat efter skatt med 20 MSEK.

Addtech använder vanligtvis en förvärvsstruktur med basköpeskilling och villkorad köpeskilling. Utfallet av villkorade köpeskillingar är beroende av framtida resultat som uppnås i bolagen och har en fastställd maxnivå. Av ännu ej utbetalda villkorade köpeskillingar för förvärv under räkenskapsåret uppgår diskonterat värde till 67 MSEK. De villkorade köpeskillingarna förfaller till betalning inom tre år och utfallet kan maximalt bli 94 MSEK. 

Transaktionskostnader för förvärv med tillträde under räkenskapsåret uppgår till 7 MSEK (7) och redovisas i posten försäljningskostnader.

Omvärdering av villkorade köpeskillingar har påverkat räkenskapsåret positivt med 52 MSEK (8). Resultateffekten redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader.

De tillgångar och skulder som ingick i årets förvärv uppgår enligt de preliminära förvärvsanalyserna till följande:

MSEK Redovisat värde vid förvärvstidpunkten Anpassning till verkligt värde Verkligt värde
Immateriella anläggningstillgångar 2 214 216
Övriga anläggningstillgångar 13 - 13
Varulager 82 - 82
Övriga omsättningstillgångar 175 - 175
Uppskjuten skatteskuld/skattefordran 0 -36 -36
Övriga skulder -116 -52 -168
Förvärvade nettotillgångar 156 126 282
Godwill 1) 211
Innehav utan bestämmande inflytande -3
Köpeskilling 2) 490
Avgår likvida medel i förvärvad verksamhet -65
Avgår ej utbetald köpeskilling -73
Påverkan på koncernens likvida medel 352
1) Goodwill motiveras av förväntad framtida försäljningsutveckling och lönsamhet
samt den personal som ingår i de förvärvade bolagen.
2) Köpeskilling anges exklusive kostnader för förvärven.

 

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning under räkenskapsåret uppgick till 71 MSEK (62) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -41 MSEK (-16). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 MSEK (0). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid årets utgång till 341 MSEK (175).