MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

3 månader Rullande 12 månader
MSEK 31 mar 2020 31 mar 2019 31 mar 2020 31 mar 2019
Nettoomsättning 24 17 71 62
Administrationskostnader -17 -19 -108 -84
Rörelseresultat 7 -2 -37 -22
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter -7 -2 -4 6
Resultat efter finansiella poster 0 -4 -41 -16
Bokslutsdispositioner 311 278 311 278
Resultat före skatt 311 274 270 262
Skatt -67 -61 -59 -59
Periodens resultat 244 213 211 203
Periodens totalresultat 244 213 211 203

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

MSEK 31 mar 2020 31 mar 2019
Immateriella anläggningstillgångar 1 -
Materiella anläggningstillgångar 0 1
Finansiella anläggningstillgångar 2 808 2 988
Summa anläggningstillgångar 2 809 2 989
Kortfristiga fordringar 1 044 821
Kassa och bank - 0
Summa omsättningstillgångar 1 044 821
Summa tillgångar 3 853 3 810
Eget kapital 508 659
Obeskattade reserver 470 447
Avsättningar 15 15
Långfristiga skulder 1 727 864
Kortfristiga skulder 1 133 1 825
Summa eget kapital och skulder 3 853 3 810