VD-KOMMENTAR

Vi summerar verksamhetsåret 2019/2020 som ett mycket framgångsrikt år. Trots en avvaktande marknadssituation, en omfattande cyberattack under tredje kvartalet och en avslutning som på många sätt präglades av utbrottet av covid-19-pandemin, så levererade vi en stark lönsam tillväxt genom god organisk tillväxt och förvärv av flera nya bolag i olika tekniska nischer.

FJÄRDE KVARTALET - EN STARK AVSLUTNING I OROLIGA TIDER

Utbrottet av covid-19-pandemin hade begränsad effekt på utfallet under kvartalet. Omsättningen steg med sex procent, varav en minskning med knappt en procent organiskt, i jämförelse med förra årets mycket starka organiska tillväxt. Vi uppnådde en vinsttillväxt om 32 procent och EBITA-marginalen förbättrades till 13,4 procent (10,8). Alla affärsområden bidrog till vinsttillväxten. Engångseffekter och omvärderingar av villkorade tilläggsköpeskillingar påverkade resultatet positivt med totalt cirka 50 MSEK. Tack vare ett fantastiskt arbete från våra medarbetare och starkt stöd från våra kunder blev de ekonomiska effekterna av cyberattacken inte lika omfattande som tidigare befarat. Vi fick ingen negativ försäljningspåverkan och de direkta kostnaderna uppgick till endast cirka 10 MSEK i det fjärde kvartalet.

HELÅRET – UTMANANDE OCH ETT BEVIS PÅ STYRKAN I VÅR AFFÄRSMODELL

Med tanke på årets utmaningar så är det faktum att vi överträffade våra egna högt ställda mål för året något att vara extra nöjd med. Jag kan inte nog uttrycka hur enormt imponerad jag är av alla medarbetare. Än en gång, stort och varmt tack för era ovärderliga insatser detta år!

Omsättningen ökade med 16 procent, jämnt fördelad mellan organisk och förvärvad tillväxt.  Vi fortsatte leverera lönsam vinsttillväxt, framförallt bidrog marginalökningar på den organiska försäljningen till en ökning av det totala rörelseresultatet med 28 procent och en rekordhög EBITA-marginal på 11,6 procent (10,7). Alla affärsområden bidrog till omsättningstillväxt och resultattillväxt, med Industrial Process i spetsen.

Vårt kassaflöde stärktes väsentligt, framförallt beroende på förbättrade marginaler och effekter från förändring av rörelsekapital. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 117 MSEK (524). Vi säkrade också en utökning av vår kreditram med netto 1 300 MSEK till totalt 3 800 MSEK under fjärde kvartalet. Vi har inga planerade amorteringar under kommande tolvmånadersperiod.

I stort sett var den underliggande efterfrågan bra under hela verksamhetsåret, på de flesta geografiska marknader. Sett till Norden så hade vi starkast tillväxt i Finland och Norge medan tillväxten var stabil i Sverige och Danmark. Marknadsläget utanför Norden varierade. Våra enheter i centraleuropa utvecklades överlag positivt medan politiska och ekonomiska osäkerheter i Storbritannien resulterade i en svag utveckling för våra verksamheter där.

Vad gäller kundsegment var efterfrågan utplanande för insatskomponenter och lösningar för specialfordon och verkstadsindustri, medan efterfrågan ökade inom elektronik, medicinteknik och vindkraft. Efterfrågan på eftermarknadsprodukter till skogs- och processindustrin var sammantaget stabil medan försäljningen till tillverkningsindustrin minskade. Försäljningen var stark för produkter inom emissionsmätning och rening, särskilt skrubberlösningar, vilken svarade för drygt hälften av segmentet Transport. Efterfrågan på skrubberlösningar minskade successivt under året, främst på grund av att prisskillnaden mellan olika bränslen minskade. Försäljningen av elrelaterade produkter till bygg- och installationskunder var stabil, medan efterfrågan på infrastrukturprodukter ökade.

Cyberattacken satte vår affärsmodell och våra medarbetare på svåra prov. Vår decentraliserade modell och entreprenörsdrivna kultur, med en fantastisk initiativförmåga och stark lokal förankring till våra kunder, visade än en gång en enorm styrka. Detta i kombination med en ökad spridning både geografiskt och på olika marknadssegment, bidrar till att hantera olika utmaningar vi ställs inför. Pågående utmaning i form av covid-19-pandemin är något vi framförallt har framför oss. Under slutet av räkenskapsåret har samtliga enheter åter visat prov på förmågan att anpassa sig genom att förbereda handlingsplaner för att vara beredda att ta till åtgärder om och när så krävs.

FÖRVÄRV - CENTRAL DEL I TILLVÄXTSTRATEGIN

Förvärv av framgångsrika och marknadsledande bolag i olika tekniska nischer är en viktig komponent för vår tillväxt. Under räkenskapsåret förvärvades totalt tolv bolag, av vilka fyra tillträddes under det fjärde kvartalet, och ytterligare tre bolag förvärvades efter räkenskapsårets utgång. Sammanlagt bidrar dessa med cirka 1 200 MSEK till årsomsättningen, och tillför cirka 260 nya medarbetare till koncernen. Värt att notera är att flera av dessa förvärv har en tydlig hållbarhetskoppling, till exempel vårt hittills största förvärv Valutec Group som är världsledande tillverkare av virkestorkar till skogsindustrin, samt Caligo Industria OY som levererar egenutvecklade rökgasrenings- och värmeåtervinningssystem. Trots osäkerheten i omvärlden så håller vi igång vår förvärvsprocess, även om vi tillfälligt dragit ner på tempot. På lång sikt ser vi fortsatt goda förvärvsmöjligheter på flera geografiska marknader.

UTBLICK – FORTSATTA MÖJLIGHETER TROTS EN OSÄKER OMVÄRLD

Under slutet av mars månad upplevde flera enheter minskad efterfrågan på grund av covid-19-pandemin, särskilt inom specialfordon och delar av verkstadsindustrin. Andra enheter upplevde snarare en ökad efterfrågan, drivet av kunder med medicintekniska produkter som hade ökad efterfrågan på grund av pandemin samt kunder som säkrade sina lager inför befarad komponentbrist. Denna utveckling har fortsatt under april. Omsättningen för jämförbara enheter minskade med cirka fem procent månad mot månad och efterfrågan för jämförbara enheter minskade med cirka 15 procent. Delar av minskningen förklaras också av en lägre aktivitet inom skrubberinstallationer. Trots all osäkerhet som råder så får vi leveranser från leverantörer i hela världen, vi fortsätter leverera produkter och lösningar till våra kunder och vi har en god orderstock.

Utvecklingen framåt beror på många faktorer utanför vår kontroll, som smittspridning och politiska beslut. Vi fokuserar just nu på våra medarbetares hälsa, på att kostnadsbilden är i linje med efterfrågan samt på att säkerställa vårt resultat och inte minst kassaflödet. Styrelsen känner också ett stort ansvar för att säkerställa koncernens likviditet och kassaflöde och har därför valt att tills vidare skjuta upp beslutet om förslag till utdelning på grund av den rådande osäkerheten. De enheter som märker av en inbromsning har redan satt in åtgärder för att skydda marginaler, likviditet och kassaflöde. Vi arbetar utifrån olika tänkbara scenarion framåt och vi är väl förberedda för att kunna agera effektivt utifrån hur situationen utvecklas.

I kriser kan bolag med stabila affärsmodeller och starka finansiella förutsättningar tillvarata nya möjligheter som uppstår. Det är därför viktigt att vi fortsätter att ha fokus på våra långsiktiga mål, även i dessa tider. Vi har underliggande ett bra momentum i koncernen med bra positioner inom strukturellt drivna utvecklingsområden såsom energiomställning och elektrifiering. Vi har under året också tydliggjort vår långsiktiga Hållbarhetsvision 2030 som stödjer Parisavtalet och FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling, vilket innebär att vi har en ambitiös ansats avseende bland annat att halvera våra koldioxidutsläpp och att öka andelen kvinnor i koncernen.

Till sist vill jag framhålla att Addtech genom åren framgångsrikt har klarat av många svåra och osäkra lägen genom sin snabba omställningsförmåga och starka kultur. Jag är därför fast förvissad om att vi kommer navigera oss igenom även denna samhällskris och fortsätta vår långsiktiga och hållbara, lönsamma tillväxt.


Niklas Stenberg
VD och koncernchef