BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 APRIL 2019 - 31 MARS 2020

FJÄRDE KVARTALET (1 JANUARI - 31 MARS 2020)

 • Nettoomsättningen ökade med 6 procent och uppgick till 3 038 MSEK (2 864).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 32 procent och uppgick till 407 MSEK (309) motsvarande en EBITA-marginal om 13,4 procent (10,8).
 • Rörelseresultatet ökade med 35 procent och uppgick till 352 MSEK (260) motsvarande en rörelsemarginal om 11,6 procent (9,1).
 • Resultat efter skatt ökade med 47 procent och uppgick till 265 MSEK (180) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,90 SEK (2,65). 
 • Den cyberattack som drabbade koncernen i oktober 2019 beräknas inte ha påverkat nettoomsättningen, men har påverkat EBITA med direkta kostnader om cirka 10 MSEK under fjärde kvartalet. Dessa direkta kostnader redovisas som koncernposter.
 • Utbrottet av covid-19-pandemin hade begränsad effekt på utfallet under kvartalet.

HELÅR (1 APRIL 2019 - 31 MARS 2020)

 • Nettoomsättningen ökade med 16 procent och uppgick till 11 735 MSEK (10 148).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 26 procent och uppgick till 1 364 MSEK (1 085) motsvarande en EBITA-marginal om 11,6 procent (10,7).  
 • Rörelseresultatet ökade med 28 procent och uppgick till 1 161 MSEK (910) motsvarande en rörelsemarginal om 9,9 procent (9,0).
 • Resultat efter skatt ökade med 30 procent och uppgick till 873 MSEK (672) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 12,85 SEK (9,85).
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 56 procent (53).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 32 procent (29) och soliditeten uppgick till 36 procent (36).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 117 MSEK (524), varav tillämpningen av IFRS 16 har medfört en ökning med 154 MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie uppgick till 16,65 (7,80).
 • Den cyberattack som drabbade koncernen i oktober 2019 beräknas ha påverkat nettoomsättningen med cirka 130 MSEK och EBITA med cirka 100 MSEK under verksamhetsåret.
 • Under året har vi genomfört tolv förvärv samt tillträtt ytterligare tre efter räkenskapsårets utgång. Totalt medför detta en total årsomsättning om cirka 1 200 MSEK. 
 • Styrelsen har beslutat att tills vidare skjuta upp beslutet om förslag till utdelning.
Koncernen i sammandrag 3 månader Rullande 12 månader
Belopp i MSEK 31 mar 2020 31 mar 2019 31 mar 2020 31 mar 2019
Nettoomsättning 3 038 2 864 6% 11 735 10 148 16%
EBITA 407 309 32% 1 364 1 085 26%
EBITA-marginal % 13,4 10,8 11,6 10,7
Resultat efter finansiella poster 333 246 35% 1 105 865 28%
Periodens resultat 265 180 47% 873 672 30%
Resultat per aktie före utspädning, SEK 3,90 2,65 47% 12,85 9,85 30%
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 3,90 2,60 50% 12,80 9,80 31%
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK - - 16,65 7,80
Avkastning eget kapital, % 32 29 32 29
Soliditet, % 36 36 36 36
Jämförelser inom parentes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges.

Siffror i denna rapport kan ha påverkats av införandet av IFRS 16 Leasingavtal. Läs mer om hur Addtech tillämpat denna nya standard, samt hur införandet påverkar siffrorna och övrig presentation i rapporten under Övriga upplysningar på sidan 11.