ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i senaste årsredovisningen har tillämpats för delårsrapporten med undantag av nedan beskrivna ändrade redovisningsprinciper.

Från och med 1 januari 2019 ersatte IFRS 16 Leasingavtal den tidigare standarden IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande tolkningar IFRIC 4, SIC 15 och SIC 27. IFRS 16 innebär att en majoritet av alla leasingavtal redovisas i balansräkningen.

Addtech tillämpade vid standardens ikraftträdande den förenklade övergångsmetoden vilket innebär att jämförande information i tidigare perioder inte presenteras. Den ingående leasingskulden utgörs av de diskonterade återstående leasingavgifterna per 1 april 2019. Den ingående nyttjanderättstillgången uppgår för samtliga avtal till ett belopp som motsvarar leasingskulden justerat för förutbetalda eller upplupna leasingavgifter redovisade i balansräkningen vid första tillämpningsdagen. Övergången till IFRS 16 medförde därmed inte någon effekt på eget kapital.

Addtechs leasingavtal består av hyrda lokaler i all väsentlighet samt fordon och övriga leasingavtal, t.ex. leasing av produktionsutrustning och kontorsinventarier. Till följd av övergången till IFRS 16 ökade koncernens balansomslutning på grund av tillkommande nyttjanderättstillgångar och leasingskulder. De leasingavgifter som tidigare redovisats som rörelsekostnader försvinner och kostnader uppstår istället hänförligt till avskrivningskostnader på nyttjanderätterna vilka redovisas i rörelseresultatet och ränta på leasingskulden som redovisas som en finansiell kostnad. Leasingavgiften fördelas mellan amortering på leasingskulden och betalning av ränta.

Addtech valde att tillämpa lättnadsreglerna avseende korttidsleasingavtal och för avtal där den underliggande tillgången är av lågt värde. Dessa leasingavtal ingår inte i de belopp som redovisas i balansräkningen, utan redovisas som rörelsekostnader i resultaträkningen. Vid bedömning av avtalslängd när det finns förlängnings- och uppsägningsmöjligheter övervägs både affärsstrategi och avtalsspecifika förutsättningar för att fastställa om koncernen är rimligt säker att nyttja dem.

Vid övergången till IFRS 16 nuvärdesberäknades samtliga återstående leasingavgifter med den marginella låneräntan. Övergångseffekten på balansräkningen per 1 april 2019 innebar att nyttjanderättstillgångar på 550 MSEK uppkom på tillgångssidan. På skuldsidan tillkom leasingskulder på totalt 550 MSEK, varav långfristiga skulder uppgick till 408 MSEK och kortfristiga skulder till 142 MSEK.

IFRS 16 har under räkenskapsåret medfört att avskrivningar för materiella anläggningstillgångar ökat med cirka 157 MSEK och räntekostnader ökat med cirka 8 MSEK. Tidigare redovisades leasingkostnaderna som externa rörelsekostnader.

I koncernens resultaträkning och totalresultat samt i nyckeltal per aktie är effekten från IFRS 16 inkluderad. I koncernens balansräkning, kassaflödesanalys och i nyckeltal presenteras siffrorna inklusive och exklusive IFRS 16 för att åskådliggöra effekten av införandet. Jämförelsesiffror har ej räknats om.

Alternativa nyckeltal
Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av trender och bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. För definitioner och avstämningstabeller av de nyckeltal som Addtech använder se sid 22-25.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Addtechs resultat och finansiella ställning liksom den strategiska positionen påverkas av ett antal interna faktorer som Addtech styr över samt ett antal externa faktorer där möjligheten att påverka händelseförloppet är begränsad. De riskfaktorer som har störst betydelse är konjunkturläget i kombination med strukturförändringar och konkurrenssituationen. 

Addtech har fyra rörelsedrivande dotterbolag i Storbritannien samt ett fåtal dotterbolag i andra länder som handlar med Storbritannien. Eventuella följdeffekter av Brexit är fortfarande inte klarlagda, men samtliga dessa bolag håller sig väl uppdaterade kring utvecklingen. Addtechkoncernens totala exponering mot negativa effekter av Brexit bedöms som marginell.

Risken att utsättas för olika typer av IT-incidenter, dvs risken att kritisk data eller något eller flera av de IT-system som används på något sätt blir obrukliga, låses, fallerar eller förstörs, har kraftigt ökat under senare tid. Under året har Addtech utsatts för en cyberattack som har aktualiserat vikten av att ha en väl genomtänkt IT-strategi med relevant säkerhetsnivå. Efter cyberattacken i oktober har en kartläggning av koncernens operationella IT-risker genomförts och en ny IT-strategi är under implementation.

Påverkan på Addtech med anledning av covid-19-pandemin har än så länge varit begränsad. Sammantaget så var efterfrågan under det fjärde kvartalet i linje med förväntningarna. Vi följer relevanta myndigheters rekommendationer och vidtar relevanta hälsomässiga försiktighetsåtgärder för att skydda vår personal och minska smittspridningen i samhället. Pandemin påverkar hela världsmarknaden och kommer även att påverka Addtech under kommande verksamhetsår. Utmaningar finns inom försörjningskedjan och osäkerheter föreligger runt våra kunders möjligheter att hålla sina verksamheter igång med full kapacitet. I vilken utsträckning Addtech kommer att påverkas går i dagsläget inte att säga men vi förbereder och vidtar åtgärder för att kunna möta en förmodad minskad försäljning under kommande kvartal. För att kunna agera snabbt vid en inbromsning har samtliga bolag i koncernen förberett handlingsplaner och kostnadsbesparingsprogram redo att exekveras för att skydda resultat, likviditet och kassaflöde.

I övrigt är risk- och osäkerhetsfaktorerna desamma som under tidigare perioder. För mer information hänvisas till avsnittet Risker och osäkerhetsfaktorer i förvaltningsberättelsen (sid 38-40) i årsredovisningen 2018/2019. Moderbolaget påverkas indirekt av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion i koncernen.

Transaktioner med närstående
Inga transaktioner mellan Addtech och närstående som väsentligen påverkat koncernens ställning och resultat har ägt rum under perioden.

Säsongseffekter
Addtechs försäljning av högteknologiska produkter och lösningar inom tillverkande industri och infrastruktur har ingen väsentlig säsongsvariation. Antal produktionsdagar samt kundernas efterfrågan och investeringsvilja kan dock variera mellan kvartalen.

Årsredovisning 2019/2020
Årsredovisning för 2019/2020 kommer publiceras på Addtechs hemsida i juli 2020 på www.addtech.com. En tryckt redovisning kommer att distribueras till de aktieägare som begär detta.

Årsstämma 2020
Årsstämma i Addtech AB kommer att hållas fredagen den 28 augusti 2020, klockan 14.00 på IVA i Stockholm, Grev Turegatan 16. Kallelse till årsstämman kommer att publiceras under juli 2020 och kommer också att vara tillgänglig på www.addtech.com.

Styrelsen har beslutat att tills vidare skjuta upp beslutet om förslag till utdelning på grund av den rådande osäkerheten kring covid-19-pandemins påverkan på koncernens likviditet och kassaflöde. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Den 1 april förvärvades Elkome Group Oy, Finland, till affärsområdet Automation. Elkome utvecklar, integrerar och levererar lösningar för applikationer inom industriell IoT främst riktade mot industriell produktion, smarta lösningar för hållbara städer samt infrastruktur. Lösningarna omfattar kundanpassade datorsystem, infokiosker, testsystem, software, sensorer och industriell kommunikation. Bolaget omsätter cirka 8 MEUR och har 38 anställda.

Den 2 april förvärvades Peter Andersson AB, Sverige, till affärsområdet Energy. Andersson System levererar såväl handelsprodukter som egenutvecklade produkter inom eltillbehör för kontors- och köksmiljö till den svenska och norska marknaden. Produkterna säljs via återförsäljare inom handeln för kontorsmöbler, kontorsinredning, AV-utrustning, datatillbehör och köksinredning. Bolaget omsätter cirka 30 MSEK och har nio anställda.

Den 8 april förvärvades Valutec Group AB, Sverige, till affärsområdet Industrial Process. Valutec är en av världens ledande tillverkare av virkestorkar till skogsindustrin. Bolaget omsätter cirka 350 MSEK och har 45 anställda.

Preliminära förvärvsanalyser för dessa förvärv har ännu inte upprättats.

Stockholm den 13 maj 2020

Niklas Stenberg
VD och koncernchef

 

ÖVRIG INFORMATION

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 maj 2020 kl. 08.15 CET.

Finansiell kalender
Juli 2020      Årsredovisning 2019/2020
2020-07-14   Delårsrapport 1 april - 30 juni 2020
2020-08-28   Årsstämma 2020 kommer att hållas på IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm kl 14.00
2020-10-23   Delårsrapport 1 april - 30 september 2020 
2021-02-04   Delårsrapport 1 april - 31 december 2020

För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, VD och koncernchef, telefon +46 8 470 49 00
Malin Enarson, ekonomidirektör, telefon +46 705 979 473

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.